Rekisteri- ja tietosuojaseloste admin 17/07/2022

Tämä on Mielitulkki Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 8.8.2022.

 1. Rekisterinpitäjä
  Rekisterinpitäjä on Mielitulkki Oy (y-tunnus 3282764-3). Rekisteröityjä
  ovat rekisterinpitäjän palveluita käyttävät asiakkaat, potentiaaliset
  asiakkaat ja sidosryhmät.
  Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Tiina Tulkki.
  Sähköposti: tiina@mielitulkki.fi
 2. Rekisterin nimi
  Mielitulkki Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.
 3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen
  käsittelylle on henkilön suostumus (henkilö on antanut suostumuksensa
  markkinointilistalle lisäämiseen) tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim.
  asiakassuhde tai yrityksille kohdistettu suoramarkkinointi).
  Rekisterinpitäjä voi käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja yhteydenpitoon,
  palvelun toimittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestintään,
  markkinointiin, analysointiin sekä palvelujen kehittämiseen.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 4. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat pääsääntöisesti henkilön nimi,
  yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite,
  osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, rekisteröidylle
  kohdistettu viestintä laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin
  palveluihin liittyvät tiedot.
 5. Tietojen säilytysaika
  Tietoja säilytetään vain niin kauan, kun rekisterinpitäjällä on jokin
  tietosuojaselosteessa kuvattu oikeusperuste käsittelyyn voimassa sekä
  kohtuullinen aika sen jälkeen. Säilytysajat voivat vaihdella
  käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Tilaus-, toimitus-, osto- ja
  maksutietoja säilytetään soveltuvan lainsäädännön edellyttämä aika.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääosin asiakkaalta itseltään
  mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse,
  sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja
  muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, tai julkisista
  tietolähteistä.
  Syöttämällä henkilötietoja Mielitulkin verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin
  tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Mielitulkille, käyttäjä
  hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän
  tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun
  rajoitettuun tarkoitukseen.
  Verkkosivuillamme käytetään evästeitä, jotka antavat tietoa siitä, miten
  kävijät käyttävät verkkosivuamme. Hyödynnämme evästeitä
  palveluidemme ja verkkosivumme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön
  analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi.

Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden
käytön verkkoselaimensa asetuksista.

 1. Onko tietoja pakko antaa?
  Jos et salli henkilötietojesi käsittelyä, emme pysty palvelemaan sinua ja
  täyttämään toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua, että
  käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme
  että et toimita meille mitään tietoja.
 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
  ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Mielitulkki Oy:n
  ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu
  asiakkaan kanssa.
 3. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien
  avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja
  säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja
  digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
  käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä
  tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
  toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 4. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin
  tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista
  tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa
  hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
  kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa

pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien
  henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin
  ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
  oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
  tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
  henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
  Mielitulkki Oy